DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Gymnázium Děčín pořádá přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. ročníků ZŠ. Přihlášku naleznete zde. Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách od prvního lednového týdne do konce března 2022 online.

Tvorba map v předmětu zeměpis

V rámci předmětu zeměpis vznikly v průběhu prosince 2021 a ledna 2022 velmi kvalitní práce. Některých z nich si všiml i odborný časopis PřF UK Geografické rozhledy. Studenti 1. ročníků pracovali na projektu Komplexní fyzicko-geografická mapa vymyšleného ostrova. V rámci této práce procvičili a zafixovali své znalosti z kartografie i matematické geografie. Studenti 2. ročníků a tercie v rámci probírání regionální geografie zpracovali myšlenkové mapy na různé státy světa - konkrétně Střední Evropa a Jihovýchodní Asie. Výsledky můžete vidět na přiložených obrázcích, zde v této galerii.

1 

Děkujeme všem za kvalitní práci i přes komplikované podmínky současné výuky. Martin Nosek, Stanislav Honzík, Olga Česneková

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. 1. 2022


Na jednání vlády 5. 1. 2022 bylo schváleno
- nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17. 1. 2022 (přičemž speciální pravidla stanovená mimořádným opatřením ke screeningovému testování ve školách zůstávají zachována),
o podrobné informace k
o realizaci tohoto mimořádného opatření MŠMT připravuje a zašle školám a školským zařízením v průběhu tohoto týdne.
- nový Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022.
Nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17.1. 2022:
o Stanoví povinnost testování i pro zaměstnance očkované, nebo po prodělaném covidu-19.
o Stanoví frekvenci testování 2krát týdně.
o Uplatní se na zaměstnance škol a školských zařízení, kde se netestují děti nebo žáci podle speciálního mimořádného opatření ke screeningovému testování ve školách.

o Detailnější informace o novém obecném režimu testování zaměstnanců zašleme v průběhu tohoto týdne.
o Zajištění antigenních testů k testování zaměstnanců je povinností zaměstnavatele. Antigenní testy pro zaměstnance nebudou školám centrálně distribuovány. Pro testování zaměstnanců není možné využívat testy, které jsou do ZŠ a SŠ distribuovány od podzimu 2021 – tyto testy jsou účelově vázané pro použití výhradně dětmi a žáky. Případné zbylé testy z distribuce na jaře 2021 je možné pro testování zaměstnanců využít. Je potřeba, aby si školy testy zajistily v potřebném množství samostatně nebo ve spolupráci se zřizovatelem. Nákup antigenních testů mohou školy veřejných zřizovatelů hradit i z „přímých“ ONIV přidělovaných ze státního rozpočtu. Soukromé a církevní školy a školská zařízení mohou již nyní využít příspěvek zdravotních pojišťoven. Více informací na https://www.samotesty-covid.cz/.
o Pozn: Ve vybraných školách a školských zařízeních, ve kterých se testují děti a žáci podle speciálního mimořádného opatření ke screeningovému testování ve školách (tedy v ZŠ, SŠ a konzervatořích a vybraných školských zařízeních), se na zaměstnance uplatní speciální pravidla tohoto speciálního mimořádného opatření, přičemž nynější testování 2krát týdně se od pondělí 17. 1. 2022 podle původního plánu mění na 1krát týdně. To samé platí i pro testování samotných dětí a žáků.
Informace o obsahu relevantním pro školy a školská zařízení z metodického pokynu hlavní hygieničky k izolacím a karanténám účinném od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022:
o Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.
o Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů.
o Karanténa se nenařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19 v posledním půl roce, s tím, že se zvažuje toto upravit jinak od 17. 1., o čemž vás budeme informovat.
Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která:
o měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru,
o měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti:
▪ ve vzdálenosti menší než 1,5 m
▪ po dobu minimálně 5 minut
▪ bez použití respirátoru,
o seděla v dopravním prostředku dvě řady od pozitivní osoby.
V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest.
Obecná pravidla k ukončení izolace a karantény, která se uplatňují od 11. 1. 2022
• Izolace se ukončí
o osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu;
o osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2;
o u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu;
o osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.
• Karanténa se ukončí
o osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace.
MŠMT, 10. 1. 2022

Covid leden 2022

C3B:

Žáci a pedagogové, kteří dne  05.01. 2022 přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 08. 01. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 12.01. 2022, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj.19. 01. 2022 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dni. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 05.01. 2022/den nultý/. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dnech.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

edit 10.01.2022

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – územní pracoviště Děčín vydala dne 05. 01.2022 Rozhodnutí o karanténních opatřeních pod č. j.: KHSUL 718/2022 pro výše uvedené školské zařízení, C3B třída.
Vzhledem k dalšímu výskytu pozitivně testovaných osob ve třídě na přítomnost viru SARS–CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění COVID-19, je nutné prodloužit nařízená karanténní opatření u rizikových kontaktů výše uvedeného školského zařízení /viz seznam předložený školským zařízením/. Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření, nejdříve však 12.01.2022 vč., tj. pokud rizikových kontakt podstoupil v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo po 14 dnech, tj. 19.01.2022 bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Provoz může být obnoven za předpokladu splnění všech karanténních opatření.

 

C2C:

Žáci a pedagogové, kteří dne  05.01. 2022 přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 07. 01. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 12.01. 2022, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj.19. 01. 2022 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dni. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 05.01. 2022/den nultý/. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dnech.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

V5A, C4A, V8A, C4B:

Žáci a pedagogové, kteří dne  05.01. 2022 přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě, jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 07. 01. 2022

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 12.01. 2022, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj.19. 01. 2022 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dni. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 05.01. 2022/den nultý/. Karanténu lze ukončit s NEG testem, ne dříve jak po 7 dnech.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Přípravné kurzy pro SŠ

Gymnázium Děčín pořádá přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. ročníků ZŠ.

Přihlášku naleznete zde.

Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách od prvního lednového týdne do konce března 2022 online (pokud se nezmění epidemiologická situace)

Rozsah kurzu – 12 dvouhodinových lekcí (45 minut český jazyk + 45 minut matematika)

Cena kurzu činí 1200 , při absenci se peníze nevracejí. Kurz je nutné zaplatit bankovním převodem, a to do 31. 12. 2021 na účet školy 43–6423310227/0100 jako variabilní symbol uveďte 4 u čtyřletého studia, 8 u osmiletého studia. Do poznámky uveďte přípravný kurz a jméno žáka.

Zaplacením kurzu a současně zasláním přihlášky elektronicky/poštou je žák přihlášen.

Kontaktní osoby: 

PaedDr. Hana Brádková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 412 704 132)

Mgr. Radek Zima (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 412 704 133)

Přípravné kurzy pro primu budou probíhat ve dnech 4.1.,  11.1.,  18.1.,  25.1.,  1.2.,  8.2.,  15.2.,  22.2., 1.3.,  8.3., 22.3., 29.3 v čase 15,00 - 15,45 CJL; 15,50 - 16,35 MAT.

 
Přípravné kurzy pro první ročník SŠ budou probíhat ve dnech 5.1.,  12.1.,  19.1.,  26.1.,  2.2.,  9.2.,  16.2.,  23.2., 2.3.,  9.3., 23.3., 30.3 v čase 15,00 - 15,45 CJL; 15,50 - 16,35 MAT.

Informace pro žáky v karanténě 12/2021

C2A:

  Studenti a ev. pedagogové  C2A tř. kteří byli ve škole 01-03.12 2021 a kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj. 08. 12. 2021.

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 10.12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj. 17. 12. 2021 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Karanténu lze ukončit s NEG testem, né dříve jak po 7 dni. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne  03. 12. 2021/den nultý/. Karanténu lze ukončit s NEG testem, né dříve jak po 7 dnech.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, přesto obdrží SMS samotrasovací zprávu..

 

C1B, C1C:

Doba uzavření předmětného zařízení DO 17. 12. 2021 a byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších karanténních opatření, jako je provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS – CoV-2 u skupiny žáků a pedagogů 1. ročník tř. /viz seznam rizikových kontaktů/ a to 5–7 den, od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou cestou praktických lékařů a provedení ohniskové dezinfekce ve škole.

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 10.12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo po 14 dnech, tj. 17. 12. 2021 bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 2.12. - 3.12.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

 

V2A:

Doba uzavření předmětného zařízení DO 14. 12. 2021 A byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších karanténních opatření, jako je provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS – CoV-2 u skupiny žáků a pedagogů  tř. V2A   gymnázium Děčín tř.V2A ,  /viz seznam rizikových kontaktů/ a to 5–7 den,od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou cestou praktických lékařů a provedení ohniskové dezinfekce ve škole.

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, tj. nejdříve  však 07.12. 2021,  pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo po 14 dnech, tj. 14. 12. 2021 bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne  30. 11. 2021

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Rizikové kontakty obdrží sms zprávu -  sebetrasovací formulář k vyplnění. 

 

C4A, C4B, V8A:

 

Studenti a pedagogové  tř. kteří byli ve škole 06. 12. 2021 a kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami od tohoto vyhlášení, tj.  06. 12. 2021

Předpokládané ukončení karantény je možné stanovit za předpokladu splnění všech karanténních opatření a provedení ohniskové dezinfekce ve škole, nejdříve však 13.12. 2021, tj. pokud podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo až po 14 dnech, tj. 20. 12. 2021 vč. bez absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV-2. Karanténu lze ukončit s NEG testem, né dříve jak po 7 dni. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými osobami.
Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne  06. 12. 2021 /den nultý/. Karanténu lze ukončit s NEG testem, né dříve jak po 7 dnech.

Karanténní opatření se netýká osob s plně ukončeným očkováním, osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech a tyto osoby nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, přesto obdrží SMS samotrasovací zprávu.

Strana 1 z 38

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru