• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Výsledky přijímacích zkoušek pro 4leté naleznete zde.

Výsledky přijímacích zkoušek pro 8leté naleznete zde.

 

Termín nejzazšího podání přihlášky k přijímacímu řízení je 20. 2. 2024.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2024/25

Podle §60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon)
a v návaznosti na vyhlášku č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka školy stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2024 do jednotlivých oborů vzdělávání následujícím způsobem:

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

  Stanovení předpokládaného počtu přijímaných žáků:

 • 1 třída s 30 přijatými uchazeči

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

  Stanovení předpokládaného počtu přijímaných žáků:

 • 3 třídy s 28 přijatými uchazeči v jedné třídě, tj. celkem 84 přijatých uchazečů

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona
o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria přijímacího řízení:

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Ze všech uchazečů bude sestaveno pořadí podle následujících kritérií:

 1. Výsledek přijímací zkoušky – v každém testu lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu (ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech.
 1. Prospěch na základní škole za 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy bude bodově ohodnocen podle následující tabulky. Každé pololetí je bodováno zvlášť, v každém pololetí je možné získat 10 bodů, celkově je tedy maximální počet bodů 20.

Průměrný prospěch

1,00 - 1,09

1,10 - 1,19

1,20 - 1,29

1,30 - 1,39

1,40 - 1,49

1,50 - 1,59

1,60 - 1,69

1,70 - 1,79

1,80 - 1,09

1,90 - 1,99

Body

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Maximální počet získaných bodů je 120.

 1. Uchazeči cizinci podle § 20 odst. 4 školského zákona a vyhl. č. 353/2016 Sb.,
  o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání mohou při didaktickém testu používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test
  z českého jazyka, který bude nahrazen rozhovorem. Pořadí uchazečů se stanovuje podle redukovaného hodnocení (jen jednotná přijímací zkouška z matematiky).

Obsah ústní zkoušky, kterou je  ověřována schopnost vzdělávání v českém jazyce na střední škole:

 1. rozhovor
 • informace o sobě
 • průběh dosavadního vzdělávání
 • jazyky
 • výběr střední školy, plány
 1. prezentace předem připraveného projevu

Cca 1 – 2 minuty

Téma – zájmy, trávení volného času

Cizinec, který neuspěje u zkoušky ověřující znalost českého jazyka, nesplnil kritéria a nebude přijat ke studiu.

Pro UA uchazeče: Společně se žádostí musí uchazeč doložit, že je cizincem s dočasnou ochranou nebo doložit předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky.

Výsledky budou centrálně zpracovány Centrem. Podle výsledků bude sestaveno pořadí uchazečů a přijato bude prvních 30.

 • V případě rovnosti celkového bodového zisku v přijímací zkoušce rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů z testu z matematiky. Je-li i ten stejný, výsledné pořadí určí počet získaných bodů z otevřených úloh v matematice, je-li i zde shoda, pak rozhodne lepší umístění z testu z českého jazyka, v případě další shody rozhoduje vyšší počet získaných bodů z otevřených úloh v českém jazyce. V případě, že všechny výše uvedené způsoby řazení selžou, rozhodne se pomocí losování za přítomnosti ředitelky a dvou členů školské rady. O tomto losování bude proveden záznam, který je součástí spisové dokumentace.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou před přijímacími zkouškami

doložit zprávu školského poradenského zařízení a požádat o její zohlednění
v přijímacím řízení. Způsob realizace případných podpůrných opatření vychází z § 24 vyhlášky 422/2023 Sb.

 • Uchazeč přijatý dle výše uvedených kritérií se může stát žákem Gymnázia Děčín
  po doložení úspěšného ukončení 5. ročníku základní školy.

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Ze všech uchazečů bude sestaveno pořadí podle následujících kritérií:

 1. Výsledek přijímací zkoušky – v každém testu lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech.
 1. Prospěch na základní škole bude bodově ohodnocen za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy podle následující tabulky. Každé pololetí je bodováno zvlášť, v každém pololetí je možné získat 10 bodů, celkově je tedy maximální počet bodů 20.

Průměrný prospěch

1,00 - 1,09

1,10 - 1,19

1,20 - 1,29

1,30 - 1,39

1,40 - 1,49

1,50 - 1,59

1,60 - 1,69

1,70 - 1,79

1,80 - 1,09

1,90 - 1,99

Body

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 1. Aktivita během předchozího vzdělávání (8. – 9. ročník ZŠ) - hodnoceno bude umístění na 1. – 3. místě ve znalostních soutěžích nejméně okresní úrovně a na 1. - 3. místě krajské a celorepublikové úrovně (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda (kategorie D), Biologická olympiáda (kategorie C, D), Zeměpisná olympiáda, Dějepisná olympiáda, Pythagoriáda, Olympiáda v českém jazyce, Jazykové soutěže, Konverzační soutěž v Aj/Nj/Šj/Fj, Matematický klokan.
  Na jiné soutěže nebude brán zřetel
  ). Za tuto aktivitu lze získat maximálně 15 bodů (1. – 3. místo v okresní soutěži 5 bodů, 1. - 3. místo v krajské soutěži 7 bodů  a 1. - 3. místo v celostátní soutěži 10 bodů). Započítány budou nejvýše 2 soutěže. Uchazeč, který je zapojen do programu DofE, získá za účast v programu 2 body a při splnění jedné z medailí 5 bodů.  Maximální počet získaných bodů z aktivit je 15.

Maximální počet získaných bodů je 135.

 1. Uchazeči cizinci podle § 20 odst. 4 školského zákona a vyhl. č. 353/2016 Sb.,
  o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání mohou při didaktickém testu používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test
  z českého jazyka, který bude nahrazen rozhovorem. Pořadí uchazečů se stanovuje podle redukovaného hodnocení (jen jednotná přijímací zkouška z matematiky).

Obsah ústní zkoušky, kterou je  ověřována schopnost vzdělávání v českém jazyce na střední škole:

 1. rozhovor
 • informace o sobě
 • průběh dosavadního vzdělávání
 • jazyky
 • výběr střední školy, plány
 1. prezentace předem připraveného projevu

Cca 1 – 2 minuty

Téma – zájmy, trávení volného času

Cizinec, který neuspěje u zkoušky ověřující znalost českého jazyka, nesplnil kritéria a nebude přijat ke studiu.

Pro UA uchazeče: Společně se žádostí musí uchazeč doložit, že je cizincem s dočasnou ochranou nebo doložit předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky.

Výsledky budou centrálně zpracovány Centrem. Podle výsledků bude sestaveno pořadí uchazečů a přijato bude prvních 84. V případě rovnosti celkového bodového zisku v přijímací zkoušce rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů z testu z matematiky. Je-li i ten stejný, výsledné pořadí určí počet získaných bodů z otevřených úloh v matematice, je-li i zde shoda, pak rozhodne lepší umístění z testu z českého jazyka, v případě další shody rozhoduje vyšší počet získaných bodů z otevřených úloh v českém jazyce. V případě, že všechny výše uvedené způsoby řazení selžou, rozhodne se pomocí losování za přítomnosti ředitelky a dvou členů školské rady. O tomto losování bude proveden záznam, který je součástí spisové dokumentace.

 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou před přijímacími zkouškami

doložit zprávu školského poradenského zařízení a požádat o její zohlednění
v přijímacím řízení. Způsob realizace případných podpůrných opatření vychází z § 24 vyhlášky 422/2023 Sb.

 • Uchazeč přijatý dle výše uvedených kritérií se může stát žákem Gymnázia Děčín
  po doložení úspěšného ukončení 9. ročníku základní školy.

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů v tomto termínu dostavit, dejte nám prosím tuto skutečnost vědět na tel. číslo 412 704 130.


 

Termíny přijímacích zkoušek

 PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ČTYŘLETÉHO STUDIA,
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

 

1. termín

2. termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

12. dubna 2024

15. dubna 2024

29. dubna 2024

30. dubna 2024

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA,
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

             1. termín

2. termín

1. náhradní termín

 2. náhradní termín

16. dubna 2024

17. dubna 2024

29. dubna 2024

30. dubna 2024

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů v těchto termínech dostavit, dejte nám prosím tuto skutečnost vědět na tel. číslo 412 704 132 – 133.

Výsledky 1. kolo přijímacího řízení budou známy 6. května, 15. května ředitelka gymnázia stanoví, zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách výsledky přijímacího řízení. 

Důležité upozornění:

 • V přihlášce je nutno vyplnit všechny kolonky.
 • NEVYŽADUJEME LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ, (posudkem odborníka však doložte dysfunkci, včetně míry postižení; toto potvrzení by nemělo být starší než jeden rok), uveďte OZN.
 • Základní škola potvrdí všechny známky a průměr za poslední 2 pololetí docházky
  (s přesností na dvě desetinná místa) nebo uchazeč přiloží k přihlášce kopie originálu vysvědčení za 8. a za 9. ročník ZŠ, případně za 4. a 5. ročník ZŠ.

 Další informace k přijímacímu řízení a testům lze najít na internetových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (http://www.cermat.cz) a webové stránky k přijímacímu řízení (https://www.prihlaskynastredni.cz).

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole naleznete zde: https://www.msmt.cz/file/61728/

Mgr. Lenka Holubcová

Stáhnout přílohy:

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru