• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Opravné ročníkové zkoušky proběhnou 27.8. a 30.8.2024 od 09:00.

Maturita 2023 / 2024

OPRAVNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2023/2024

Opravné profilové ústní maturitní zkoušky proběhnou 06.09.2024 od 08:00.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2023/2024

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu viz https://maturita.cermat.cz/

Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.

Žák podává přihlášku k MZ ředitelce školy, a to do 1. 12. 2023 pro jarní zkušební období a do 26. 6. 2024 pro podzimní zkušební období.

Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat ředitelce školy i posudek PUP.

V jarním zkušebním období se konají didaktické testy 2.- 7. května 2024.

Společná část maturitní zkoušky se skládá z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z druhé zkoušky, pro kterou si žák zvolí buď matematiku, nebo cizí jazyk (povinná). Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.

 Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám a k nepovinné zkoušce matematika rozšiřujicí.

 Profilová část MZ

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a ústní zkoušky a z povinné zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a ústní zkoušky a z dalších dvou povinných zkoušek z nabídky ředitelky školy.

Pro školní rok 2023/24 stanovila ředitelka školy pro profilovou část MZ 2 povinné zkoušky a dále maximálně 2 nepovinné zkoušky. Žák nesmí maturovat v profilové části MZ ze stejného předmětu jako ve společné části MZ.

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem.

Ředitelka Gymnázia v Děčíně rozhodla, že je možné nahradit  jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Žák musí doložit jazykový certifikát, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně na úrovni B2 pro 1. cizí jazyk (anglický jazyk) a nejméně na úrovni B1 pro 2. cizí jazyk podle Společného evropského referenčního rámce. Totéž platí pro jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka.

Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2023/2024 podává žák řediteli školy písemnou žádost (s kopií dokladu o složené zkoušce) o nahrazení zkoušky do 31. března 2024.

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – písemná zkouška z ČJ - XX. 4. 2024

 • Jde o souvislý text odpovídající slohové práci s minimálním rozsahem 250 slov.
 • Žák si vybírá téma své práce ze 6 zadání, která stanovuje ředitel školy.
 • Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně výběru zadání.

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – písemná zkouška z cizího jazyka - XX. 4. 2024, písemná zkouška z 2. cizího jazyka - XX. 4. 2024

 • Jde o souvislý text či texty v celkovém  minimálním rozsahu 200 slov.
 • Jedno či více zadání stanoví ředitel školy.
 • Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně volby zadání.

Forma povinných zkoušek profilové části MZ – ústní zkouška před zkušební komisí trvající 15 minut - 20. 5. - 24. 5. 2024

 

Celkové hodnocení zkoušky z jazyků

Poměr písemné a ústní části maturitní zkoušky je: 40% písemná část a 60% ústní část maturitní zkoušky.

Žák  v maturitní zkoušce uspěje, pokud úspěšně složí obě části dané zkoušky.

 

úspěšnost v procentech

prospěch

88 - 100%

výborný

74 - 87%

chvalitebný

58 - 73%

dobrý

44 - 57%

dostatečný

0 - 43%

nedostatečný

 

 • Zkoušky profilové části maturitní zkoušky mají povahu ústní zkoušky v délce trvání 15 minut.
 • Hodnocení žáků vychází z Klasifikačního řádu Gymnázia Děčín. Každá zkouška profilové části se hodnotí zvlášť, hodnotí se známkou 1 až 5.
 • Předmětem hodnocení profilových zkoušek všeobecně vzdělávacích předmětů je

- odborná kompetence – znalost faktů, zákonitostí, pochopení vztahů

- jazyková kompetence – kultivovanost, výstižnost vyjádření zadaného tématu, znalost terminologie.

Forma nepovinných zkoušek profilové části MZ – ústní zkouška z českého jazyka

Žák předkládá do 29. 3. 2024 svůj seznam 20 literárních děl, které sestaví ze školního seznamu četby a na základě kritérií viz šablona "seznam četby".

Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu.

Forma nepovinných zkoušek profilové části MZ – ústní zkouška z cizího jazyka

Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu.

Předmětem hodnocení ústních profilových zkoušek z cizího jazyka je

- lexikální kompetence

- gramatická kompetence

- fonologická kompetence

- schopnost interakce.

 • Výslednou známku schvaluje maturitní komise na návrh hodnotitelů.


     Nabídka povinných zkoušek (§79 odst. 3, 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

 • Anglický jazyk - forma ústní
 • Německý jazyk - forma ústní
 • Francouzský jazyk - forma ústní
 • Španělský jazyk - forma ústní
 • Dějepis - forma ústní
 • Zeměpis - forma ústní
 • Matematika - forma ústní  
 • Fyzika - forma ústní
 • Chemie - forma ústní
 • Biologie - forma ústní
 • Základy společenských věd - forma ústní
 • Informační a komunikační technologie – forma ústní
 • Dějiny umění – forma ústní

    
     Nabídka nepovinných zkoušek (§79 odst. 2, 3, 4 školského zákona) v profilové části maturitní zkoušky:

 

 • Anglický jazyk - forma ústní
 • Německý jazyk - forma ústní
 • Francouzský jazyk - forma ústní
 • Španělský jazyk - forma ústní
 • Dějepis - forma písemná
 • Zeměpis - forma ústní
 • Matematika - forma ústní
 • Fyzika - forma ústní
 • Chemie - forma písemná
 • Biologie - forma ústní
 • Základy společenských věd- forma ústní

SEZNAM ČETBY LZE STÁHNOUT ZDE

V Děčíně dne 30. 9. 2023

 

 

Stáhnout přílohy:

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru