• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

O studiu


 

Informace o škole

 • Reálné gymnázium bylo v Děčíně založeno již v roce 1899.
 • Dnešní gymnázium nabízí studium čtyřleté a osmileté.
 • S osmiletým studiem gymnázium začalo ve školním roce 1995/96, jako sedmileté působí od školního roku 1990/91.
 • Jednotlivé ročníky víceletého gymnázia se označují klasickými latinskými názvy - prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva.
 • Absolvováním kvarty student ukončí základní školní docházku, po níž automaticky pokračuje ve studiu v kvintě gymnázia (tento předěl ve studiu je provázen změnou třídního učitele i většiny dalších pedagogů).
 • Po dokončení základní školní docházky a složení přijímacích zkoušek může student případně pokračovat na jiné střední škole.
 • Gymnázium úspěšně připravuje především pro studium na VŠ, případně na VOŠ.
 • Úspěšnost přijetí na VŠ činí průměrně 95%.
 • Po maturitě na gymnáziu studenti nacházejí uplatnění v různých oborech, což svědčí o všestrannosti této školy.
 • Stravování studentů je zajištěno v dobře vybavené jídelně v blízkosti školy.
 • Při škole působí dva pěvecké sbory, které se s úspěchem zúčastňují národních i mezinárodních festivalů a soutěží, uskutečňují koncertní výměnné pobyty (Mexiko, Kolumbie)
 • Škola také rozvíjí mimoškolní aktivity žáků.

 

 Informace o studiu

 • Od primy nabízí gymnázium studium jednoho cizího jazyka, od tercie studium druhého cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština).
 • Součástí studia jsou základy práce na počítači. Zájemcům o informační technologie jsou určeny volitelné semináře v posledních dvou ročnících studia.
 • V 1. ročníku a kvintě mají studenti v rámci IVT předmět: psaní všemi deseti.
 • V nižších třídách gymnázia žáci navštěvují hudební i výtvarnou výchovu, od kvinty si estetickou výchovu volí.
 • V předposledním ročníku gymnázia (třetí, septima) si studenti volí jednoleté nebo dvouleté semináře podle zájmu a mají možnost pokračovat v těchto seminářích ve vyšším ročníku.
 • V posledním ročníku gymnázia studenti mohou volit ze širší nabídky seminářů, které umožňují hlubší přípravu a rozšíření studia nad rámec výuky povinných předmětů. Vedle seminářů si volí podle zájmu i předměty.
 • Studenti školy se pravidelně zúčastňují všech soutěží vypisovaných pro studenty SŠ ( různé druhy olympiád, SOČ, sportovní soutěže, …).
 • Do plánu školy zařazujeme i odborné exkurze (literárně historické, přírodovědné, zeměpisné, matematicko - fyzikální, …).
 • Vybraní studenti podnikají kulturně - poznávací zájezdy do ciziny (Anglie, Francie, Německo, Rakousko).
 • Součástí výuky je i účast na sportovních výcvikových kurzech v tuzemsku i zahraničí (např. cykloturistika, outdoor).
 • Vybraní studenti nebo třídy se mohou zúčastnit i zahraničních exkurzí a pobytů v Německu, Anglii, Rakousku, Francii, Mexiku, Kolumbii.
 • Škola v rámci učebního plánu pořádá i zimní lyžařské kurzy (v Rakousku a českých horách).
 • V primě obvykle studenti absolvují seznamovací kurz.
 • Nezbytnou součástí školy je i výborně vybavená školní knihovna.
 • Studenti gymnázia mají možnost využívat 50% slev pro návštěvy divadla v Děčíně, na divadelní, filmové  a hudební představení přispívá Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín.
 • Všem žákům je za výhodnou cenu volně k dispozici velkokapacitní kopírka.
 • Studenti mohou využívat služeb bufetu (rychlé občerstvení) a nápojového automatu.
 • Na škole probíhá program primární prevence sociálně patologických jevů.
 • Škola je připojena k internetu, který je přístupný všem studentům.

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru