• Adaptační kurz 1. ročníků
  Adaptační kurz 1. ročníků

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

 


 Více informací o přípravných kurzech pro uchazeče o studium na SŠ naleznete zde.

Přihlášku naleznete zde.

Přípravné kurzy začnou v týdnu od 14.12.2020 prostřednictvím online výuky (odkaz na schůzky Vám bude zaslán emailem).

Přihlášky zasílejte nejpozději do 7.12.2020.

Přípravné kurzy pro primu budou probíhat ve dnech 15.12., 5.1., 12.1., 19.1, 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3. v čase 14:00 - 15:50.

 
Přípravné kurzy pro první ročník SŠ budou probíhat ve dnech 16.12., 6.1., 13.1., 20.1, 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3. v čase 15:00 - 16:50.

Vzhledem k mimořádné změně způsobu přijímání žáků do 4letého studia zaměříme přípravné kurzy na prohloubení látky 9. ročníku a přípravu na studium na GYMDC.


 

Stanovení předpokládaného počtu přijímaných žáků

 

Podle §60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a v návaznosti na vyhlášku č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, se některá pravidla pro přijímaní ke vzdělávání ve střední škole upravují dle ustanovení této vyhlášky stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2021 do jednotlivých oborů vzdělávání následujícím způsobem:

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

 

 • 1 třída s alespoň 30 a nejvýše 32 přijatými uchazeči (včetně odvolání – 2 místa).

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

 

 • 4 třídy s alespoň 25 a nejvýše 30 přijatými uchazeči v jedné třídě, tj. celkem 100 až 120 přijatých uchazečů (včetně odvolání – 2 místa) do tří tříd – podle počtu přihlášených.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení:

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Ze všech uchazečů bude sestaveno pořadí podle následujících kritérií:

 1. Výsledek přijímací zkoušky – v každém testu lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů.
 2. 10 body hodnoceno vysvědčení se samými jedničkami z 1. pololetí 5. třídy. (za každou 2 minus 1 bod, za každou 3 a 4 minus 2 body).

Výsledky budou centrálně zpracovány Centrem. Podle výsledků bude sestaveno pořadí uchazečů a přijato bude prvních 30 z nich,dvě místa zůstanou na odvolání.

V případě rovnosti celkového pořadí v přijímací zkoušce bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu v prvním pololetí pátého ročníku.

 

Nahlédnutí do spisu je možné v kanceláři ředitele školy v prvním patře dne 20. května od 15:00 do 16:00.

 

Potvrzený zápisový lístek odevzdejte do 5 dnů od zveřejnění výsledků v kanceláři školy.

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 Ze všech uchazečů bude sestaveno pořadí podle následujících kritérií:Výsledek přijímacích testů – v každém testu lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů.

 1. Výsledek předchozího vzdělávání
 • Bodově ohodnocený bude součet známek v prvním pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ, a to pouze z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis, dějepis (v případě dvou cizích jazyků bude započítán ten, který má nižší součet známek). Za každé sledované období lze získat nejvýše 12 bodů, tedy celkem 24 bodů (za každou 2 minus 1 bod, za každou 3 a 4 minus 2 body).
 1. Aktivita během předchozího vzdělávání (8. – 9. ročník ZŠ) - hodnoceno bude umístění na 1. – 3. místě ve znalostních soutěžích nejméně okresní úrovně a na 1. - 5. místě celorepublikové úrovně. Za tuto aktivitu lze získat maximálně 14 bodů (okres 5, 4, 3 body, kraj a vyšší 5 bodů)

 

 1. Výsledné umístěníuchazeči budou seřazeni sestupně podle celkového součtu bodů ve všech třech částech. Podle takto vytvořeného pořadí bude přijato prvních 100 až 120 uchazečů, 2 místa zůstanou na odvolání. V případě rovnosti bodů
  1. bude upřednostněna osoba se změněnou zdravotní způsobilostí
  2. rozhodující bude průměrný prospěch v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Potvrzený zápisový lístek odevzdejte do 10 dnů od zveřejnění výsledků v kanceláři školy.

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů v tomto termínu dostavit, dejte nám prosím tuto skutečnost vědět na tel. číslo 412 704 132 – 133.

Nahlédnutí do spisu je možné v kanceláři ředitele školy v prvním patře dne 28. dubna od 15:00 do 16:00

 

Termíny přijímacích zkoušek

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ČTYŘLETÉHO STUDIA,
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

 Pro přijímací řízení do čtyřletého oboru vzdělávání s maturitní zkouškou, ve kterých se v souladu s § 60 odst. 5 větou první a § 83 odst. 3 větou první školského zákona koná jednotná přijímací zkouška, stanovuje ředitelka, že v přijímacím řízení pro šk. rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška nekoná.

1. termín

2. termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

12. dubna 2021

13. dubna 2021

12. května 2021

13. května 2021

Výsledky 1. kolo přijímacího řízení budou známy do 28. dubna, seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu bude zasláno do dvou pracovních dnů od ukončení 1. kola přijímacího řízení tj. 30. dubna.

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA,
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

 

             1. termín

2. termín

1. náhradní termín

 2. náhradní termín

5. května 2021

6. května 2021

2. června 2021  3. června 2021 

 

Výsledky 1. kolo přijímacího řízení budou známy do 19 . května, seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu bude zasláno do dvou pracovních dnů od ukončení 1. kola přijímacího řízení tj. 21. května.

 

Pravidla pro vyplňování přihlášky

 • Do 1. března 2021 odešle uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče přihlášku ředitelce gymnázia.
 • Používejte platné formuláře přihlášek na SŠ - viz níže.
 • Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Jednotné testy bude uchazeč skládat na té škole, kterou uvedl jako první v pořadí.

V případě, že uchazeč podá dvě přihlášky do dvou různých oborů vzdělání, ve kterých se jednotná přijímací zkouška na základě rozhodnutí ředitele školy koná, bude zkoušku konat ve dvou termínech, a to standardně jako v předchozích letech v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu na škole uvedené jako druhé v pořadí.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bude ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům čtyřletého studia, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Pravidla pro podpisy oprávněných osob a institucí (základní škola, školské poradenské zařízení) platí stejně jako doposud.

 

 • V přihlášce je nutno vyplnit všechny kolonky.
 • NEVYŽADUJEME LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ, (posudkem odborníka však doložte dysfunkci, včetně míry postižení; toto potvrzení by nemělo být starší než jeden rok), uveďte OZN.
 • Přihlášku podepisuje uchazeč a jeden zákonný zástupce, s nímž bude škola komunikovat.
 • Základní škola potvrdí všechny známky a průměr za poslední 2 pololetí docházky (s přesností na dvě desetinná místa) nebo uchazeč přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie originálu vysvědčení za 8. a za 9. ročník ZŠ, případně za 5. ročník ZŠ.
 • Do kolonky schopnosti, vědomosti vždy uvádějte jazyky (A = anglický, N = německý, FR = francouzský), které chcete na gymnáziu studovat (u čtyřletého studia v pořadí podle zájmu o jazyk). Používejte následující legendu:
  • N1 resp. A1 jazyk, ve kterém žák již získal určité vzdělání – do závorky uveďte počet let
  • A2 resp. N2, FR2 jazyk, který žák začne studovat od počátku

 

Další informace k přijímacímu řízení a testům lze najít na internetových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (http://www.cermat.cz) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz).

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku


OCHRANA ZDRAVÍ na Gymnáziu Děčín v průběhu přijímacích zkoušek 

Příchod ke škole:

 • V souladu s pozvánkou se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
 • Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve (je nutné 3 dny před zkouškou tuto informaci předat do školy – písemně, telefonicky – uvést jméno žáka).
 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními – řídit se pokyny pedagogů, kteří budou dohlížet na plynulý vstup do školy.
 • Před školou se podrobí měření teploty – nikdo s příznaky COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel, akutní infekce dýchacích cest) nebude do budovy vpuštěn!

 

Vstup do školy:

 • Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci musí vstupovat do budovy s respirátor a musí respirátor nosit ve společných prostorách.
 • Žák si při vstupu do budovy vydezinfikuje ruce.
 • Žáci u vstupu do budovy odevzdají před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. [1]
 • Žáci se mohou po škole pohybovat jen ve vymezených prostorách a musí dbát pokynů dozírajících učitelů.

 

V budově školy:

 • Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.
 • Žáci z rizikových skupin budou v místnosti posazeni u oken.
 • V každé lavici bude sedět jen jeden žák.
 • Po dobu, kdy jsou žáci v lavicích a píší test, musí mít nasazen respirátor, po tuto dobu musí mít respirátor i pedagog.
 • Přestávku mezi jednotlivými zkouškami budou trávit žáci ve třídě a po jednom budou pouštěni na toaletu.
 • Po návratu do třídy si musí vydezinfikovat ruce.
 • V době přestávky se bude ve třídách větrat.
 • Žáci se mimo zkoušení nemohou pohybovat po škole, pouze se svolením dozírajícího pedagoga mohou odejít na toaletu.

 

[1] Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit:

 1. a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
 3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

 

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru