• Maturanti ve Vídni
  Maturanti ve Vídni
 • Výměnný pobyt v Nantes
  Výměnný pobyt v Nantes
 • Kariérní den na Gymnáziu Děčín
  Kariérní den na Gymnáziu Děčín

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Přípravné kurzy 2019/20
  Více informací o přípravných kurzech pro uchazeče o studium na SŠ naleznete kliknutím zde popř. v kategorii přijímací řízení.

STRÁNKY (116)

V sobotu 8.6.2019 jsem extra navštívil „Sudetendeutscher Tag" v Regensburgu. Účelem mé návštěvy bylo představení Česko-německého Muzikálu „TISA."  Název muzikálu, který ve mne vzbudil vzpomínky na lezeni po Tisovských skalách v mých mladých letech. Ještě dnes vandrujeme s příslušníky rodiny pravidelně
každý rok do Tisovských skal.
 
Fantasticky zpracovaný Muzikál jako koprodukce dvou gymnasii a sice Gymnasium Pfaffenhofen z Bavorska a gymnasia Děčín z Čech. Děčínští studenti, lepe řečeno zpěváčky a zpěváci se svými učiteli, a studenty Schyren-Gymnasium z Pfaffenhofen, předvedly bavorskému publiku opravdu dobře zpracovaný Melodram o Lásce bez hranic, a kus dějiny obou národu. 120 Studentu pěveckého sboru, sólisté tak jako hudebnici nadchnuli svými výkony diváky tak, že po skončení představení vstávali diváci v hale zimního stadionu, ze svých židlí a dlouhým potleskem ocenily výkon všech účinkujících tak jako organizátory a dirigenta souboru
Srdecne poděkovaní za tento fantastický zážitek, patří pochopitelně i Stefanu Dobnerovi za zkomponovaní tohoto příběhu, tak jako  vedoucímu děčínského sboru panu učiteli  Jiřímu Holubci a paní Lence Holubcové.

 Více informací o přípravných kurzech pro uchazeče o studium na SŠ naleznete zde.

Přípravné kurzy pro primu budou probíhat ve dnech 13.1., 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3. v čase 15:00 - 16:35.


Přípravné kurzy pro první ročník SŠ budou probíhat ve dnech 15.1., 22.1., 29.1., 12.2., 19.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4. v čase 15:00 - 16:35.


 

 Výsledky přijímacích zkoušek šk. r. 2019/2020

 

Výsledková listina – víceleté gymnázium

 

Výsledková listina – čtyřleté gymnázium

 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

 

 

Stanovení předpokládaného počtu přijímaných žáků

 

Podle §60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2019 do jednotlivých oborů vzdělávání následujícím způsobem:

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

 

 • 1 třída s alespoň 30 a nejvýše 32 přijatými uchazeči (včetně odvolání – 2 místa).

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

 

 • 3 třídy s alespoň 25 a nejvýše 32 přijatými uchazeči v jedné třídě, tj. celkem 75 až 96 přijatých uchazečů (včetně odvolání – 2 místa) do tří tříd – podle počtu přihlášených.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení:

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Ze všech uchazečů bude sestaveno pořadí podle následujících kritérií:

 1. Výsledek přijímací zkoušky – v každém testu lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů.
 2. 10 body hodnoceno vysvědčení se samými jedničkami z 1. pololetí 5. třídy. (za každou 2 minus 1 bod, za každou 3 a 4 minus 2 body).

Výsledky budou centrálně zpracovány Centrem. Podle výsledků bude sestaveno pořadí uchazečů a přijato bude prvních 30 z nich,dvě místa zůstanou na odvolání.

V případě rovnosti celkového pořadí v přijímací zkoušce bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu v prvním pololetí pátého ročníku.

 

Zákonní zástupci přijatých uchazečů si vyzvednou rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy

od 2. 5. 2019. Současně odevzdají vyplněný, podepsaný a školou potvrzený zápisový lístek.

Nahlédnutí do spisu je možné v kanceláři ředitele školy v prvním patře dne 2. 5. 2019 od 8:00 do 15:00 hodin.

 

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 Ze všech uchazečů bude sestaveno pořadí podle následujících kritérií:

 1. Výsledek přijímacích testů – v každém testu lze získat maximálně 50 bodů, celkem tedy 100 bodů.
 2. Výsledek předchozího vzdělávání - podmínkou přijetí je, že uchazeč nebude mít v 1. a ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ze žádného předmětu známku horší než dobrou.
 • Bodově ohodnocený bude součet známek v prvním a ve druhém pololetí 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku ZŠ, a to pouze z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis, dějepis (v případě dvou cizích jazyků bude započítán ten, který má nižší součet známek). Za každé sledované období lze získat nejvýše 12 bodů, tedy celkem 36 bodů (za každou 2 minus 1 bod, za každou 3 a 4 minus 2 body).
 1. Aktivita během předchozího vzdělávání (8. – 9. ročník ZŠ) - hodnoceno bude umístění na 1. – 3. místě ve znalostních soutěžích nejméně okresní úrovně a na 1. - 5. místě celorepublikové úrovně. Za tuto aktivitu lze získat maximálně 14 bodů (okres 5, 4, 3 body, kraj a vyšší 5 bodů)
 2. Výsledné umístění  -  uchazeči budou seřazeni sestupně podle celkového součtu bodů ve všech třech částech. Podle takto vytvořeného pořadí bude přijato prvních 73 až 94 uchazečů, 2 místa zůstanou na odvolání. V případě rovnosti bodů
  1. bude upřednostněna osoba se změněnou zdravotní způsobilostí
  2. rozhodující bude průměrný prospěch ve druhém pololetí 8. ročníku ZŠ zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

 

Přijatí uchazeči se dostaví se svým zákonným zástupcem k převzetí rozhodnutí o přijetí ve čtvrtek 2. 5. 2019 v 15:30 hod. do auly školy.

S sebou přineste vyplněný a potvrzený zápisový lístek.

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů v tomto termínu dostavit, dejte nám prosím tuto skutečnost vědět na tel. číslo 412 704 132 – 133.

Nahlédnutí do spisu je možné v kanceláři ředitele školy v prvním patře dne 2. 5. 2019 od 8:00 do 15:00 hodin.

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ČTYŘLETÉHO STUDIA,
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

 

.

              1. termín            2. termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

12. dubna 2019

15. dubna 2019

13. května 2019

14. května 2019

 

 

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA,
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

 

             1. termín          2. termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

16. dubna 2019

17. dubna 2019

13. května 2019

14. května 2019

 

Výsledky 1. kolo přijímacího řízení budou známy  28. 4. 2019, seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu bude zasláno do dvou pracovních dnů od ukončení 1. kola přijímacího řízení (30. 4. 2019).

 

Pravidla pro vyplňování přihlášky

 • Do 1. března 2019 odešle uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče přihlášku ředitelce gymnázia.
 • Používejte platné formuláře přihlášek na SŠ - viz níže.
 • Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Jednotné testy bude uchazeč skládat na té škole, kterou uvedl jako první v pořadí.

Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Pravidla pro podpisy oprávněných osob a institucí (základní škola, školské poradenské zařízení) platí stejně jako doposud.

 

 • V přihlášce je nutno vyplnit všechny kolonky.
 • NEVYŽADUJEME LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ, (posudkem odborníka však doložte dysfunkci, včetně míry postižení; toto potvrzení by nemělo být starší než jeden rok), uveďte OZN.
 • Přihlášku podepisuje uchazeč a jeden zákonný zástupce, s nímž bude škola komunikovat.
 • Základní škola potvrdí všechny známky a průměr za poslední tři pololetí docházky (s přesností na dvě desetinná místa) nebo uchazeč přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie originálu vysvědčení za 8. a za 9. ročník ZŠ, případně za 5. ročník ZŠ.
 • Do kolonky schopnosti, vědomosti vždy uvádějte jazyky (A = anglický, N = německý, FR = francouzský), které chcete na gymnáziu studovat (u čtyřletého studia v pořadí podle zájmu o jazyk). Používejte následující legendu:
  • N1 resp. A1 jazyk, ve kterém žák již získal určité vzdělání – do závorky uveďte počet let
  • A2 resp. N2, FR2 jazyk, který žák začne studovat od počátku

 

Další informace k přijímacímu řízení a testům lze najít na internetových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (http://www.cermat.cz) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz).

 

 

     “Přijď na naši přednášku o DofE výpravě - ve středu druhou hodinu,” láká mě Eliška Němcová, když se potkáme na chodbě Gymnázia Děčín. “A o co vlastně jde?” zajímám se. O projektu DofE jsem již slyšela, neboť Gymnázium Děčín je nějakou dobu do tohoto projektu zapojené, přednáška o výpravě pro mě však bylo něco nového. “Tak přijď ve středu a zjistíš to,” mrkla na mě spiklenecky Eliška a zmizela v davu hrnoucím se chodbou.

     A tak jsem tady. Sedím v lavici a přede mnou právě pět veselých holek dodělává poslední přípravy pro svou přednášku. Tato přednáška je posledním krokem k tomu, aby výprava, kterou Eliška Němcová, Kateřina Horníková, Tereza Bachroňová, Adéla Holečková a Tereza Bárová v rámci plnění bronzové úrovně podnikly, byla prohlášená za úspěšně splněnou. Pro některé je splnění výpravy zároveň i poslední podmínkou pro úspěšné dokončení bronzové úrovně.

     Holky si získají mou plnou pozornost již od samého začátku. Po krátkém úvodu, v němž krátce představí DofE projekt a vysvětlí systém cvičné a ostré výpravy, nám pouštějí vtipný video sestřih z obou dvou výprav. Bez obalu se v něm dozvídáme, jak si holky během výprav vedly, čím si musely projít i co je na jejich cestě zaskočilo - vše podáno tak, že vlastně není možné se během projekce přestat smát.

     Videa skončila, smích dozněl a na řadu přišla druhá, neméně zajímavá, část dnešní přednášky. Každá z holek shrnula svou přípravu na výpravu - Eliška nám představila, jak na cestě zajistila bezpečnost, Terka povyprávěla, jakým způsobem byla na výpravě zajištěna strava, Káťa nás seznámila s plánováním trasy a Terezka s průběhem natáčení na obou výpravách. Nejednalo se však jen o suchý popis, holky často své vyprávění prokládaly zajímavými zážitky. “Ještě nikdy jsem nešla na dřevo po tmě s čelovkou, trochu to připomínalo hororovou scénu,” se smíchem nám vyprávěla Kateřina. “Jo, s ohněm jsme si vždycky užily,” doplňuje jí Eliška “na ostré výpravě bylo všechno dřevo mokré a my jsme s sebou neměly noviny, ještě, že nás zachránily papírové obaly od sušenek!” vzpomínala. Oheň se jim však prý vždycky rozhořel, a tak prý nikdy nezůstaly o hladu.

     Ačkoliv holky podnikly dvě výpravy, hodnocená byla až ta druhá. “Na první cvičné výpravě jsme měly možnost si všechno vyzkoušet, podruhé už jsme pak věděly, do čeho jdeme,” pochvalovala si Terezka. Trasa ostré výpravy měřila přibližně 15 kilometrů a byla naplánována v okolí Dolského mlýna. Jako cíl této cesty si holky vytyčily tvorbu landartu a jak mnohé fotografie dokazovaly, tento cíl splnily na jedničku.

     Na konci celé přednášky holky svou výpravu zhodnotily. “Myslím, že jsme si se vším skvěle poradily,” komentuje dobrodružství Eliška. “Projevila se mezi námi i dobrá spolupráce,” doplňuje ji Kateřina. “Určitě to stálo za to,” shodují se jednohlasně.

     Jaroslav Peřka, hodnotící této pětky, holky jenom chválí. Vyzdvihuje jejich včasnost i připravenost. Následně holkám pogratuluje k úspěšnému splnění podmínky výpravy. Mně tak nezbývá, než se těšit na další přednášku, tentokrát již pro stříbrnou úroveň.

Magdalena Trajerová

Dne 11. září 2018 proběhne od 13:00 v aule školy setkání s ambasadarkou programu DofE. Slečna Naďa, která prošla všemi úrovněmi programu, si pro Vás připravila velice zajímavé vyprávění a postřehy.

Vážní zájemci, hlaste se prosím u pana profesora Peřky do pondělí 10. 9. 2018 (počet míst je omezen).

https://www.facebook.com/groups/dofegymdc/

https://www.instagram.com/dofegymdc/

V úterý 11.9.2018 od 13:00 se můžete setkat v aule školy s ambasadorkou programu DofE Naďou. Kromě informací o samotném programu si Naďa pro vás připravila zajímavé povídání o své cestě až ke zlaté úrovni.

Prosíme zájemce o setkání, aby se nahlásili u pana Mgr. Jaroslava Peřky do pátku  7.9.2018 (počet míst je omezen).


 

Program DofE je příležitostí, jak získat nové přátele, silné zážitky a užitečné dovednosti. Od jeho založení se programu zúčastnilo už přes osm milionů mladých lidí z celého světa a k nim se můžeš přidat i ty.

Program DofE je tady od toho, aby ti pomohl zdolat výzvy, které bys chtěl(a) překonat a splnit si sny, které máš. V programu DofE se budeš dlouhodobě a pravidelně věnovat aktivitám ve čtyřech oblastech: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice, na zlaté úrovni navíc vyrazíš na akci s pobytem. Vstup do programu je dobrovolný a jeho účastníci mezi sebou nesoutěží.

Přehled oblastí a aktivit, ve kterých lze DofE plnit.

Pro bližší informace se můžeš obrátit na Mgr. Olgu Česnekovou a Mgr. Jaroslava Peřku.

Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 3000 mladých lidí.

 

Žáci gymnázia pomáhají Děčínu

V rámci projektu DofE se žáci zapojují do celé řady dobrovolnických činností, které dokumentují prostřednictvím fotografií a krátkých komentářů. Dobrovolnické aktivity si žáci volí pouze na základě vlastních představ a potřeb. Nejčastěji si žáci volí úklid a třídění odpadků ve svém nejbližším okolí.

 

Dnes jsem byla s kamarádkou sbírat odpadky na cyklostezce v úseku Staré Město - Březiny. Překvapilo nás, kolik odpadků jsme nasbíraly už během první čtvrthodiny.(Adéla)

 

Jako další aktivita vede u našich účastníků doučování dětí a to například pod záštitou Charitního sdružení Děčín.

 

Dnes jsme společně prošli domácí úkoly z AJ a dále jsme se věnovali fyzikálním veličinám. Už po prvním doučování je vidět, že to má smysl.(David)

 

Další účastníci zvažují pomoc v děčínském útulku, zoologické zahradě nebo domově seniorů. Doufáme, že podobných aktivit bude jen přibývat a přejeme všem účastníkům hodně zdaru při plnění své ceny.

Má to cenu.

Mgr. Jaroslav Peřka

 

 

 

Co je eTwinning?

Co je to eTwinning?

Jedná se o aktivitu Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů. Cílem je posilování povědomí mladých lidí, ale i učitelů, o různorodosti multilinguální a multikulturní společnosti. Zkušenosti z takových projektů mohou později pomoci mladým lidem se studijním či pracovním pobytem v Evropě.

Nejedná se o dotační typ projektu. eTwinning je službou zdarma, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.

* stránky českého webu pro eTwinning:http://www.etwinning.cz/

* facebook českého eTwinningu: https://www.facebook.com/CZeTwinning

* twitterový účet českého eTwinningu: https://twitter.com/eTwinningEUN_CZ

* stránky evropského webu, kde probíhají všechny projekty a jsou registrovány školy a jejich učitelé: http://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm

 

 

Ohlasy v mediích

Fantastická representace Děčínského gymnázia.

(Článeček uveřejněný na několika internetových stránkách.)
V sobotu 8.6.2019 jsem extra navštívil „Sudetendeutscher Tag“ v Regensburgu. Účelem mé návštěvy bylo představení Česko-německého Muzikálu „TISA.“ Název muzikálu, který ve mne vzbudil vzpomínky na lezeni po Tisovských skalách v mých mladých letech. Ještě dnes vandrujeme s příslušníky rodiny pravidelně každý rok do Tisovských skal.

Fantasticky zpracovaný Muzikál jako koprodukce dvou gymnasii a sice Gymnasium Pfaffenhofen z Bavorska a gymnasia Děčín z Čech. Děčínští studenti, lepe řečeno zpěváčky a zpěváci se svými učiteli, a studenty Schyren-Gymnasium z Pfaffenhofen, předvedly bavorskému publiku opravdu dobře zpracovaný Melodram o Lásce bez hranic, a kus dějiny obou národu. 120 Studentu pěveckého sboru, sólisté tak jako hudebnici nadchnuli svými výkony diváky tak, že po skončení představení vstávali diváci v hale zimního stadionu, ze svých židlí a dlouhým potleskem ocenily výkon všech účinkujících tak jako organizátory a dirigenta souboru Srdecne poděkovaní za tento fantastický zážitek, patří pochopitelně i Stefanu Dobnerovi za zkomponovaní tohoto příběhu, tak jako  vedoucímu děčínského sboru panu učiteli  Jiřímu Holubcovi a paní Lence Holubcové.

Oskar Georg Siebert, Regensburg

 

 

 Děčínský deník o Dni poezie na Gymnáziu Děčín

 

 

 

 

 

Strana 1 z 9

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru